Regulamin Sklepu

§1 Definicje
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca i za pośrednictwem którego przekazany zostanie zamówiony przez Klienta Towar;
  2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustalonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako ustawowo wolnych od pracy;
  3. Klient – podmiot nabywający Towar od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, który zgodnie z przepisami prawa może nabywać Towar i z którym zgodnie z przepisami prawa zawarta może być umowa sprzedaży;
  4. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Konto – konto Klienta w Sklepie, powstające po zarejestrowaniu się, na którym zgromadzone są uprzednio podane przez Klienta dane, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz dane dotyczące złożonych Zamówień;
  6. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę w celach marketingowych, polegająca na okresowym przesyłaniu Klientowi informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości e-mail, bądź wiadomości SMS, na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez Klienta;
  7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;
  8. Regulamin – niniejszy dokument;
  9. Sklep – sklep internetowy „Royal Life”, prowadzony pod adresem: https://royallife.pl/;
  10. Sprzedawca – Borkowski Piotr, Borkovska Mariia; którzy działają w formie fundacji pod nazwą FUNDACJA ANGEL FOUNDATION z siedzibą ul. Obronicka 124A, 62-002 Suchy Las, NIP/VAT: 9721330867, REGON: 523052093, KRS: 000990658 prowadzący sklep internetowy „Royal Life” pod adresem: https://royallife.pl/;
  11. Towar – produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę umieszczone na stronie internetowej Sklepu;
  12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
  13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 2. W przypadku użycia pojęcia określonego w ust. 1 w innym znaczeniu niż wskazane, zostanie to wyraźnie zaznaczone.
 3. Definicje użytych w Regulaminie pojęć: „umowa zawarta na odległość”, „umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa” i „lokal przedsiębiorstwa” są tożsame z definicjami określonymi w art. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
§2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży Towaru pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 2. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Ewentualny Towar dostępny w sklepie określony jako „suplement diety” jest środkiem spożywczym w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Klient nie powinien traktować tego rodzaju Towarów jako produktów leczniczych.
 4. Ewentualny Towar dostępny w sklepie jest nowy oraz sprzedawany przez Sprzedawcę legalnie.
§3 Wymagania techniczne
 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające złożenia zamówienia przez Klienta i nabycie Towaru.
 2. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, w szczególności składania zamówień na Towar i jego nabycie, wymagane jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;
  2. przeglądarka internetowa;
  3. aktywny adres e-mail.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
 4. Warunki zawierania i rozwiązywania Umów świadczonych usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego określone są w niniejszym Regulaminie.
§4 Składanie zamówień i płatność
 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest tożsame z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem, co wskazane jest w trakcie składania Zamówienia.
 2. Składanie Zamówienia przez Klienta rozpoczyna się poprzez dodanie wybranego przez siebie Towaru do koszyka.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji poprzez przekazanie powyższego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 4. Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności uprzedniego zakładania Konta.
 5. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz dostępny na stronie, w którym niezbędne jest podanie co najmniej: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, loginu, hasła do logowania.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu. Klient może w każdym momencie dokonać zmiany loginu bądź hasła.
 7. Klient może w każdym momencie, bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy. Usunięcie Konta przez Klienta nie skutkuje żadnymi negatywnymi konsekwencjami w stosunku do niego, w szczególności nie skutkuje koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat.
 8. Cena Towaru widoczna na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszelkie podatki. O łącznej cenie Zamówienia, na którą składa się: cena Towaru, podatki, koszty dostawy oraz ewentualne inne koszty Klient informowany jest po dodaniu Towaru do koszyka i przejściu do dalszego etapu składania Zamówienia, przed jego sfinalizowaniem.
 9. Płatność za Towar co do zasady możliwa jest poprzez: przelew tradycyjny, szybkie płatności PayU.
 10. Wszelkie dodatkowe opłaty i koszty wynikające z wykonywanych transakcji finansowych ponosi Klient.
 11. Rabaty i promocje nie łączą się, jeżeli nie jest to wprost wskazane w ofercie.
§5 Realizacja zamówień – dostawa
 1. Doręczenie Towaru następuje za pośrednictwem Dostawcy – podmiotu wybranego przez Klienta z podmiotów oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Termin realizacji Zamówienia zależny jest od wybranego przez Klienta Dostawcy i wskazany jest na stronie internetowej Sklepu, przy czym termin przekazania Towaru Dostawcy przez Sprzedawcę zależny jest od sposobu dokonanej płatności i co do zasady wynosi 24 – 72 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie bankowym Sprzedawcy, w przypadku płatności przelewem albo od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, w przypadku wybrania przez Klienta opcji płatności za pobraniem.
 3. Dostawa Towaru realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że coś innego wskazane jest na stronie internetowej Sklepu w sposób jednoznaczny.
 4. Niezależnie od wyboru Dostawcy Klient przed odebraniem bądź przyjęciem przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie, w którym znajduje się Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W sytuacji uszkodzenia przesyłki Klient powinien:
  1. nie przyjmować przesyłki;
  2. sporządzić protokół szkody w obecności kuriera;
  3. niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu poinformowania o uszkodzeniu przesyłki i wyjaśnienia sprawy.
 5. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
§6 Odstąpienie od Umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z uwzględnieniem postanowień określonych poniżej.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź w formie papierowej na adres Sklepu.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca zwróci Konsumentowi płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca, w przypadku gdy nie zobowiązał się do osobistego odbioru Towaru od Konsumenta, wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w tym w szczególności do Sprzedaży rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Postanowienia określone w §6 ust. 1-8 stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§7 Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Sprzedawca odpowiedzialny jest względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację
 8. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
§8 Newsletter
 1. Usługa Newsletter świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie i na czas nieokreślony po wyrażeniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu w celach marketingowych.
 2. Newsletter zawiera informacje handlowe dotyczące usług i produktów oferowanych przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, w tym w szczególności informacje o nowościach i aktualnych promocjach.
 3. Korzystanie przez Klienta z usługi Newsletter jest dobrowolne i w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów Klient może z niej zrezygnować poprzez wysłanie do Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź w formie papierowej na adres Sklepu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i rezygnacji z usług Newsletter.
 4. Reklamacje związane z usługą Newsletter Klient może składać za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź w formie papierowej na adres Spółki. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje i udzieli Klientowi odpowiedzi w terminie 14 dni, w tej samej formie, w jakiej reklamacja została wniesiona przez Klienta.
§9 Pozostałe postanowienia i odesłania
 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
 2. Nazwy Towarów, teksty, grafiki, loga i inne elementy zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej.
 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji Zamówień i zawierania Umów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Niniejszy Regulamin opracowany został w całości przez wykwalifikowany podmiot posiadający kompetencje do tworzenia tego typu treści. Regulamin objęty jest prawami autorskimi i jego kopiowanie może zostać uznane za nielegalne.
Scroll to Top