Polityka Prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z usług naszego sklepu (POLITYKA PRYWATNOŚCI). Polityka prywatności obejmuje następujące informacje:
 1. Kto jest Administratorem danym osobowych
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 3. Cele i rodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 4. Odbiorcy danych osobowych
 5. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom z państw trzecich
 6. Okres przechowywania danych osobowych
 7. Prawa przysługujące klientom sklepu w zakresie przetwarzania danych osobowych
 8. Skutki odmowy podania danych osobowych
 9. Dane kontaktowe
 10. Obowiązywanie i zmiany polityki prywatności
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Państwa danych osobowych są Borkowski Piotr, Borkovska Mariia; którzy działają w formie fundacji pod nazwą FUNDACJA ANGEL FOUNDATION, ul. Obornicka 124A, 62-002 Suchy Las, NIP/VAT: 9721330867, REGON: 523052093, KRS: 0000990685 (dalej: ANGEL FOUNDATION).

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ANGEL FOUNDATION jako Administrator Państwa danych osobowych działa zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s.1), zwane dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1781).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne wynikające ze wskazanych powyżej aktów prawnych:
 1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 2. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ANGEL FOUNDATION z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub Państwa podstawowe prawa i wolności,
 3. Art.. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 4. Art. 6 ust.1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ANGEL FOUNDATION.

CELE I RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETWARZANIU
Rodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu zależą od celów przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 1. Realizacji umowy sprzedaży, w tym zamówienia, płatności, dostawy towaru, reklamacji i zwrotów – w zakresie realizacji tego celu ANGEL FOUNDATION przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu, szczegóły zamówienia, numer rachunku bankowego, a w razie zakupu na firmę numer REGON, numer NIP oraz adres do faktury. Podstawą prawną realizacji tego celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. Utworzenia i rejestracji konta klienta – w zakresie realizacji tego celu ANGEL FOUNDATION przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu, data urodzenia, płeć, historia zakupów i płatności. Podstawą prawną realizacji tego celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. Realizacji usługi Newsletter i realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przekazywania Państwu informacji handlowych dotyczących produktów, reklam produktów oraz informacji o promocjach – w zakresie realizacji tego celu ANGEL FOUDATION przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podstawą prawną realizacji tego celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 4. Kontaktu z Państwem drogą telefoniczną oraz elektroniczną, w tym powiadamiania Państwa o dostępności produktów – w zakresie realizacji tego celu ANGEL FOUNDATION przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podstawą prawną realizacji tego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 5. Rozwoju sklepu, w tym doskonalenia strony internetowej, personalizacji treści ofert dostępnych na stronie, tworzenia analiz i statystyk, monitorowania odwiedzin strony – w zakresie realizacji tego celu ANGEL FOUNDATION przetwarza następujące dane osobowe: dane dotyczące zachowana użytkownika w sieci, historii zamówień i dostaw. Podstawą prawną realizacji tego celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. Rozstrzygania sporów oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszego i naszych klientów, w tym przeciwdziałania oszustwom – w zakresie realizacji tego celu ANGEL FOUNDATION przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, informacje o płatności i szczegółach zamówienia. Podstawą prawną realizacji tego celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 7. Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych i księgowych – w zakresie realizacji tego celu ANGEL FOUNDATION przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer REGON, numer NIP, informacje o płatności i szczegółach zamówienia. Podstawą prawną realizacji tego celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W celu realizacji naszych usług oraz zapewnienia Państwu zadowolenia z zakupów ANGEL FOUNDATION może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom niezbędnym do prowadzenia naszej działalności, w tym:
 1. Przewoźnikom w celu dostarczenia Państwu produktów, realizacji reklamacji i zwrotów w przypadku odstąpienia od umowy,
 2. Podmiotom realizującym usługi płatnicze,
 3. Podmiotom zapewniającym zaplecze techniczne w celu dostarczania systemów informatycznych oraz prowadzenia strony internetowej,
 4. Bankom odpowiedzialnym za obsługę naszych rachunków bankowych,
 5. Podmiotom realizującym usługi w zakresie marketingu i reklam, analiz i statystyk, badania rynku,
 6. Podmiotom realizującym w naszym imieniu obsługę klienta, w tym bezpośredni kontakt z klientem,
 7. Przedsiębiorcom świadczącym usługi doradcze i bieżącą obsługę naszej działalności, takim jak kancelarie prawne, doradztwo podatkowe, biura rachunkowe i ubezpieczeniowe,
 8. Organom publicznym, w tym sądom w celu realizacji prawnie chronionych interesów oraz wykonywania obowiązków nałożonych na ANGEL FOUNDATION przepisami prawa.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBIORCOM Z PAŃSTW TRZECICHbr> ANGEL FOUNDATION nie przekazuje Państwa danych osobowych odbiorcom z państw trzecich w rozumieniu przepisów RODO, tj. państwom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celów, dla których zostały dostarczone.
 1. Dane osobowe dostarczone w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym zamówienia, płatności, dostawy towaru, reklamacji i zwrotów będą przechowywane prze okres trwania umowy, a także przez okres niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na ANGEL FOUNDATION przepisami prawa.
 2. Dane osobowe przechowywane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów ANGEL FOUNDATION oraz w celu realizacji obowiązków nałożonych na ANGEL FOUNDATION przepisami prawa będą przechowywane przez okres przewidziany prawem,
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody mogą być przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub do czasu osiągnięcia celu, na który zgoda została udzielona. Po tym czasie Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń, w tym przez okres przedawnienia oraz w celu realizacji obowiązków nałożonych na ANGEL FOUNDATION przepisami prawa przez okres wskazany w tych przepisach.
PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
 1. Prawo dostępu do danych osobowych – w tym prawo do uzyskania potwierdzenia od ANGEL FOUNDATION przetwarzania Państwa danych osobowych, uzyskania informacji o celach przetwarzania, jakie dane osobowe podlegają przetwarzaniu, jakim odbiorcom są przekazywane, przez jaki czas będą przechowywane. Mają Państwo również prawo do uzyskania od ANGEL FOUNDATION bezpłatnej kopii danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo do bycia zapomnianym, czyli prawo do usunięcia danych osobowych – jeżeli nie ma powodów do dalszego ich przetwarzania, w szczególności jeżeli dane te nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane. Nie dotyczy to danych, których przetwarzanie wynika z obowiązków nałożonych na ANGEL FOUNDATION przepisami prawa oraz danych niezbędnych do zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może zostać zrealizowane w niektórych przypadkach, w tym w przypadku kwestionowania przez Państwa prawidłowości danych osobowych, na okres pozwalający ANGEL FOUNDATION sprawdzić prawidłowość tych danych, w razie wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ANGEL FOUNDATION są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie od ANGEL FOUNDATION kopii swoich danych osobowych. Mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony albo do żądania by te dane zostały przesłane przez ANGEL FOUNDATION innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych jest ograniczone do sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub ma podstawie umowy albo w sposób zautomatyzowany.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – może zostać zrealizowane w dowolnym momencie z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją. Po wniesieniu sprzeciwu ANGEL FOUNDATION nie może przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – na terenie Polski właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji wskazanych praw mogą się Państwo zwrócić do ANGEL FOUNDATION w sposób określony w punkcie DANE KONTAKTOWE. ANGEL FOUNDATION odpowie na Państwa wnioski niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie miesiąca. Termin ten może ulec wydłużeniu o kolejny miesiąc w razie złożoności wniosku lub znacznej ilości wniosków.
SKUTKI ODMOWY PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w naszym sklepie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożnością realizacji zamówień i innych dostępnych w naszym sklepie usług, a nawet spowodować znaczne ograniczenia w dostępie do naszej strony internetowej.

DANE KONTAKTOWE
W zakresie dotyczącym Państwa danych osobowych ANGEL FOUNDATION zapewnia Państwu kontakt w następujący sposób:
 1. Pocztą tradycyjną – mogą Państwo skontaktować się na adres FUNDACJA ANGEL FOUNDATION, ul. Obornicka 124A, 62-002 Suchy Las
 2. Drogą elektroniczną – mogą Państwo kontaktować się poprzez wiadomość e-mail na adres sklepu internetowego Royal LIFE kontakt@royallife.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej w zakładce Kontakt.
OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.02.2023. ANGEL FOUNDATION zastrzega sobie prawo do zmiany zasad ochrony danych osobowych w zależności od potrzeb, w szczególności w celu dostosowania ich do nowych regulacji prawnych.
Niniejsza polityka prywatności opracowana została w całości przez wykwalifikowany podmiot posiadający kompetencje do tworzenia tego typu treści. Polityka Prywatności objęta jest prawami autorskimi i jej kopiowanie może zostać uznane za nielegalne.
Scroll to Top